I. Postanowienia ogólne.

 1. Warunki oznaczają Warunki sprzedaży w sklepie internetowym Whisky Day Cracow.
 2. Sprzedawcą jest Piotr Szladerba Consulting al. 29 listopada 32A/15, 31-401 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, pod numerem NIP 772-211-52-13, numer REGON 122941751, adres korespondencyjny Piotr Szladerba Consulting al. 29 listopada 32A/15, 31-401 Kraków.
 3. Klientem jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę.
 4. Sklep internetowy to serwis prowadzony i zarządzany przez Sprzedawcę, służący Klientom do składania Sprzedawcy ofert zakupu wskazanych w serwisie produktów na warunkach cenowych tam określonych.
 5. Cena sprzedaży to cena produktu wraz ze wszelkimi opłatami i podatkami bez kosztów dostawy. Cena sprzedaży podawana jest w złotych polskich.
 6. Konsumentem jest Klient zawierający umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest korzystanie przez Klienta z urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową z dostępem do sieci Internet oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 8. Klient będący Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży na warunkach wskazanych w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY dostępnej pod adresem internetowym https://sklep.whiskydaycracow.pl. Klient będący Konsumentem oświadcza, że zapoznał się z powyższą informacją.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności.

II. Rejestracja Klienta.

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Sprzedawca umożliwia Klientowi rejestrację w Sklepie internetowym.
 2. Rejestracja klienta polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej i aktywacji konta w systemie informatycznym Sklepu internetowego poprzez uruchomienie w przeglądarce internetowej, strony internetowej znajdującej się pod adresem URL zamieszczonym w wiadomości wysłanej przez Sprzedawcę do Klienta.  
 3. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności danych niezbędnych do logowania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie danych niezbędnych do logowania.
 4. Dokonując rejestracji Klient potwierdza, że zapoznał się z Warunkami i je akceptuje w całości.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta podczas rejestracji za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia konta założonego w systemie informatycznym Sklepu internetowego w przypadku gdy podane dane są oczywiście nieprawdziwe. 

III. Dane osobowe.

 1. Podanie następujących danych osobowych przez Klienta będącego osobą fizyczną jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy sprzedaży:
  a) imię i nazwisko,
  b) adres poczty elektronicznej,
  c) adres zamieszkania,
  d) adres do wysyłki jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
  e) telefon kontaktowy,
  f) numer NIP w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę działającego w charakterze administratora tych danych osobowych w zgodzie z ustawą z dnia 12 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Dalsze informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych Klienta zawarte są w Polityce Ochrony Danych Osobowych (PODO) dostępnej pod adresem https://www.sklep.whiskydaycracow.pl/polityka-ochrony-danych-osobowych
 4. Klient oświadcza, że zapoznał się z PODO i akceptuje jej treść.  

IV. Składanie zamówień i zawarcie umowy sprzedaży.

 1. Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia, dostępnego w systemie informatycznym Sklepu internetowego.
 2. Przedstawione ceny sprzedaży produktów są wiążące w przypadku skutecznie złożonego zamówienia i obowiązują wyłącznie w przypadku zawarcia umów sprzedaży w Sklepie internetowym.  
 3. Informacje o warunkach dostawy, w tym o sposobie dostawy, kosztach dostawy i terminie dostawy zamówionych produktów znajdują się na stronie internetowej Sklepu internetowego i Klient ma możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem zamówienia.
 4. Cena sprzedaży może zostać obniżona, jeżeli Klient wprowadzi przed zakończeniem procesu składania zamówienia posiadany kod promocyjny. Podczas składania zamówienia Klient może wykorzystać kod promocyjny tylko jednokrotnie. Wykorzystanie kodu promocyjnego wyłącza możliwość skorzystania z innych promocji, chyba, że co innego wynika z warunków tych promocji.
 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej złożonej oferty zakupu.
 6. Warunkiem realizacji zamówienia, rozumianej jako wysłanie zamówionych produktów do Klienta, jest zaksięgowanie ceny sprzedaży wraz z kosztami dostawy na rachunku bankowym Sprzedawcy lub otrzymanie przez Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty przed podmiot obsługujący płatności elektroniczne,
 7. Bilety wstępu na Festiwal Whisky Day Cracow wysyłane są w formie elektronicznej na podany przez kupującego adres mailowy, dostawa jest bezpłatna.
 8. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów wysłanych za pobraniem.
 9. Dostawa zamówionych produktów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich lub operatorów pocztowych (zwanych dalej Dostawcami) z którymi współpracuje Sprzedawca, wybranymi przez Klienta podczas składania zamówienia.
 10. Sprzedawca realizuje dostawy wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Klient w trakcie składania zamówienia wskazuje adres lub miejsce (np. urządzenie paczkomat) dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 11. Koszty dostawy pokrywa Klienta w kwocie podanej przez Sprzedawcę w trakcie składania zamówienia przez Klienta.
 12. Towary przekazywane są dostawcy, nie później niż do 2 dni roboczych po otrzymaniu zapłaty ceny sprzedaży (w przypadku płatności z góry) albo po potwierdzeniu przez Sprzedawcę złożonej oferty zakupu produktów (w przypadku płatności za pobraniem).
 13. W chwili odbioru produktów od Dostawcy Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób zwyczajowo przyjęty dla danego rodzaju przesyłek i niezwłocznie zgłosić Dostawcy widoczne uszkodzenia opakowania przesyłki spisując protokół reklamacyjny lub uzyskując inne potwierdzenie zgłoszenia reklamacji związanej z dostawą (np. poprzez wysłanie stosownego zgłoszenia w urządzeniu paczkomat). 

V. Formy płatności.

 1. Dostępne formy płatności: gotówka przy odbiorze, przelew bankowy na konto, przelew natychmiastowy, karta płatnicza (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), “Kup z Twisto”.
 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą Płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 3. Czas realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą wynosi 24h od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji (dotyczy dni roboczych).
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Serwis Imoje prowadzony jest przez ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice,

VI. Postępowanie reklamacyjne.

 1. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności zakupionego produktu z umową przysługuje mu prawo do wniesienia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej lub wysłana pocztą elektroniczną i zawierać:
  a) określenie reklamowanego produktu,
  b) określenie stwierdzonych wad,
  c) żądanie Klienta w związku ze złożoną reklamacją.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w pkt. I.2 Warunków lub na adres e-mail: whiskydaycracow@gmail.com. Jeżeli Klient żąda doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową albo odstępuje od zawartej umowy sprzedaży w całości lub w części do pisma reklamacyjnego powinien dołączyć reklamowany produkt.
 4. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 5. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz roszczeń, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Sprzedawcę:
  a) wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Krakowie (http://www.krakow.wiih.gov.pl),
  b) wniosek o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,


c) uprawnienie do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE. Link do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr.

VII. Postanowienia końcowe.

 1. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek pocztowych lub kurierskich za pobraniem.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Warunków z ważnych przyczyn takich w szczególności jak zmiany przepisów prawa, wydania przez odpowiednie organy aktów administracyjnych nakazujących Sprzedawcy określone w nich postępowanie, wydanie przez sąd orzeczenia nakazującego Sprzedawcy określone w nim postępowanie, zmiany warunków technicznych świadczonych usług, zmiany spowodowane postępem technologicznym, zmian organizacyjnych po stronie Sprzedawcy których skutkiem nie jest następstwo prawne, zmian w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej Sprzedawcy.  
 3. W przypadku zmiany Warunków, Sprzedawca poinformuje Klienta o tej zmianie za pomocą poczty elektronicznej. Zmienione Warunki obowiązują po upływie czternastu dni od dnia poinformowania Klienta, o ile Klient w tym okresie nie złoży oświadczenia o braku zgody na dokonanie zmiany Warunków. W przypadku złożenia takiego oświadczenia, umowa ulega rozwiązaniu, a konto Klienta zostaje usunięte. Zmiana Warunków nie ma wpływu na realizację złożonych zamówień przed upływem powyższego okresu, które realizowane są zgodnie z dotychczas obowiązującymi Warunkami.
 4. W przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem, rękojmia za wady fizyczne sprzedanych produktów jest wyłączona.
 5. Sądem wyłącznie właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle zawartej umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie niniejsze nie ma zastosowania do umów zawartych z Klientem będącym Konsumentem.
 6. Wszelkie opisy i zdjęcia produktów w Sklepie internetowym mogą stanowić przedmiot praw autorskich a ich dalsze wykorzystywanie jest zabronione bez wcześniejszej zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej.
 7. W sprawach nieuregulowanych Warunkami znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.
 8. Warunki nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumenta gwarantowanych Konsumentowi obowiązującymi w chwili zawarcia umowy przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które to przepisy stosuje się w pierwszej kolejności z wyłączeniem postanowień Warunków które te prawa mogłyby ograniczać.