Czego dotyczy ten dokument?

W tym dokumencie przedstawiamy informacje na temat tego kto, w jakim zakresie oraz w jakim celu przetwarza Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z serwisów internetowych prowadzonych przez Piotr Szladerba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Szladerba Consulting, al. 29 listopada 32A lok. 15, 31-401 Kraków, NIP: 7722115213, REGON: 122941751, pod adresem www.sklep.whiskydaycracow.pl.

Jakie są warunki prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami polskiej ustawy z dnia 12 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO). Firma Piotr Szladerba Consulting , al. 29 listopada 32A/15, 31-401 Kraków NIP: 7722115213, REGON: 122941751 zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:  Piotr Szladerba Consulting, al. 29 listopada 32A lok. 15, 31-401 Kraków, NIP: 7722115213, REGON: 122941751

W jaki sposób możesz skontaktować się z administratorem Twoich danych osobowych?

– wysyłając e-mail na adres whiskydaycracow@gmail.com

– listownie na adres: Piotr Szladerba Consulting, al. 29 listopada 32A lok. 15, 31-401 Kraków.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Będziemy przetwarzali następujące dane osobowe dotyczącej Twojej osoby uzyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie korzystania z Serwisów (wszystkie z niżej podanych albo

jedynie część): 

– imię i nazwisko 

– adres zamieszkania 

– adres dostawy produktów 

– adres e-mail 

– numer telefonu 

– numer NIP (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) 
– adres IP urządzenia z którego nawiązujesz połączenie z Serwisami oraz informacje o wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarce internetowej.

Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”)

w związku z:

a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.

b) Twisto Polska sp. z o.o.

11. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Korzystając z naszych Serwisów wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas jako administratora Twoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne jednakże nie będziemy mogli świadczyć na Twoją rzecz niektórych usług lub zawrzeć z Tobą umowy sprzedaży jeżeli nie podasz nam danych osobowych, które uznamy za konieczne.

W jaki celu będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w następujących celach: 
– zawarcie i realizacja umowy przy wykorzystaniu Serwisów, 
– prowadzenie analiz i statystyk w związku z realizacją umów i świadczeniem usług przez administratora danych osobowych,  

– sprzedaż produktów i usług oferowanych przez administratora danych osobowych  
– prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez administratora danych osobowych lub podmioty zewnętrzne działające na zlecenie administratora danych osobowych,  

– windykacja należności, 

– prowadzenie korespondencji z osobą której dane osobowe są przetwarzane, 

– czynności archiwizacyjne, 

– wypełnianie obowiązków prawnych nałożonych na administratora danych osobowych, 
– zapewnienie ochrony Serwisów przed atakami.

Jak długo będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali od chwili ich pozyskania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji (jeżeli występują), a także do czasu upływu terminów przedawnienia innych roszczeń cywilnoprawnych określonych przepisami prawa polskiego, w szczególności przepisami kodeksu cywilnego, a ponadto przez okres czasu wymagany przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w świadczenie usług lub dostawę towarów na Twoją rzecz (np. dostawcy usług płatności elektronicznych, firmy kurierskie) oraz tak długo jak będziesz korzystał jako użytkownik z usług naszych Serwisów.  Długość okresu przetwarzania Twoich danych osobowych może być również uzależniona od cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych dla nas jako administratora tych danych osobowych może być:  

– udzielona przez Ciebie zgoda,  

– konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy;  
– konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze danych osobowych,  
– konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora danych osobowych, takich jak udzielanie odpowiedzi na Twoją korespondencję lub dochodzenie przez nas przysługujących nam roszczeń.

Czy zamierzamy przekazywać Twoje dane osobowe poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (przekazywanie do państw trzecich)?

Twoje dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z: 
– działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz korzystaniem z wtyczek i innego oprogramowania zapewnionego przez takie serwisy (m.in. Facebook, Twitter, Google+), 
– wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących śledzeniu zachowań użytkowników Serwisów, w szczególności takich jak Google Analytics.

Czy profilujemy Twoje dane osobowe?

W celu zapewnienia najwyższego poziomu usług możemy poddawać Twoje dane osobowe profilowaniu aby zapewnić Ci możliwość korzystania z naszych usług w zakresie jaki uznamy dla Ciebie za odpowiedni, w tym w celu zaoferowania Ci produktów, które mogą Cię zainteresować. Profilowanie Twoich danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany. Jeżeli nie chcesz aby Twoje dane osobowe podlegały profilowaniu poinformuj nas o tym.

Komu będziemy przekazywali Twoje dane osobowe?

Jako administrator Twoich danych osobowych będziemy je przekazywali podmiotom zewnętrznym jako ich odbiorcom. Odbiorcami mogą być podmioty świadczące usługi obsługi płatności elektronicznych lub świadczące usługi kurierskie albo pośredniczące w świadczeniu takich usług.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Informujemy, że przysługują Ci następujące uprawnienia wynikające z RODO: 
– żądanie dostępu do dotyczących Twojej osoby danych osobowych w celu sprostowania takich danych, 
– żądania uzupełnienia danych osobowych jeżeli są one niekompletne, 

– żądanie usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, 

– wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych, 

– przeniesienia Twoich danych osobowych, 

– wniesienia skargi na przetwarzanie Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (z użyciem adresu e-mail który jest nam znany) lub wyślesz do nas taką informację listownie i podpiszesz własnoręcznie oświadczenie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.